За СМСП

История и цели

Сдружението за международни състезания по право /СМСП/ е българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено през лятото на 2009 г. Организацията обединява студенти от различни университети, академици и юристи от практиката, които са представили България в престижните международни състезания по право.

Целта на Сдружението е да популяризира сред българските студентите състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на университетите, както и да им съдейства за постигане на високи резултати. Едновременно с това СМСП работи за повишаване на интереса към проблемите на международното и европейското право.

Международни състезания по право

Международните състезания по право представляват симулацията на съдебен процес в дадена сфера на правото (международно право, европейско право и др.). Организаторите на състезанията се стремят симулацията да не се отличава по нищо от реалните съдебни процедури пред международните съдилища, за да могат участниците да се състезават в идентични на съществуващите в съдебните зали условия.

Това, около което се концентрира всяко едно международно състезание, е казусът, който извежда на преден план актуална и сложна юридическа задача без аналог или еднозначно решение в практиката. Състезателите получават казуса месеци преди състезанието, за да се запознаят с фактите и правните теории, за да могат да изготвят писмените си защити, а на устните кръгове да представят своите устни пледоарии в пряк сблъсък с опонентите си. Именно заради необходимостта от отборна работа и от изучаването на широк кръг източници, посветени на дадена правна тема, международните състезания по право са спечелили популярността си на школа за формиране и развитие на юридическото мислене.

Към настоящия момент в международен план съществуват над 30 различни международни състезания, в множество сфери на правото: бежанско право, хуманитарно право, международно търговско право, правото на Европейския съюз и др. С отлична репутация и висока популярност се ползват: състезанието по европейско право, организирано от университета „Кеймбридж” под егидата на Съда на Европейския Съюз /СЕЕMC/; състезанието по международно публично публично TELDERS, което се провежда в седалището на Международния съд към ООН – Хага; състезанието JESSUP, вероятно най-мащабната и сложа надпревара по международно публично право в света; престижното състезание по международен търговски арбитраж WILLEM VIS.

Мисията и конкретни задачи на СМСП

Основната мисия на нашето Сдружение е популяризирането на международните състезания по право и ползите от тях. Ние вярваме, че доброто представяне дава уникални знания и опит на участниците и международен престиж на университетите, които представляват. СМСП организира ежегодни селекции за студентите по право за съставяне на отбори, които да представят българските университети на състезанията по международно и европейско право. Ние разполагаме с мрежа от специалисти, които подпомагат студентите в подготовката им за тежките сблъсъци чрез съвети и материали. При необходимост, СМСП поема грижата да осигури финансиране на отборите, за да могат студентите да съсредоточат усилията си върху подготовката по казуса.

Нашите намерения са чрез тясно сътрудничество с университетските ръководства и студентски организации да увеличим броя на университетите в България, които имат представителен отбор в състезанията. Това ще ни помогне вбъдеще да формира и нови треньорските екипи, които да подготвят успешно следващите поколения състезатели.

Отделна част от дейността на Сдружението е концентрирана върху създаването и поддържането на библиотечен фонд от материали /статии, учебници, монографии/, посветени на проблемите на международното и европейското право, който да бъде на разположение на членовете на Сдружението.

Амбицията на СМСП е да реализира мащабни проекти в областта на юридическото образование – обучения, семинари, конференции в областта на международното право, включително подготовката на собствено състезание по материята.

Постижения

Въпреки силната конкуренция, България може да се похвали с достойни постижения в международните състезания по право. През 2008 г. български отбор печели CEEMC, а през 2009 получава награда за най-добри писмени защити на същото състезание. Постиженията на TELDERS също са значими – второ място през 2006 и индивидуален приз за най-добра пледоария през 2007. Представянето на българските отбори в JESSUP бележи възход, а през 2012 се очаква страната ни успешно да дебютира на WILLEM VIS.

Партньори

Сдружението има установено партньорство с водещи български университети: СУ „Климент Охридски”, Университет за Национално и Световно Стопанство, Нов Български Университет, Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Американски Университет в България. Подкрепа за дейността на СМСП е оказана от Народното Събрание, Върховния Касационен Съд и Висшия Адвокатски Съвета. Проектите на сдружението се спонсорират от Фондация “Америка за България”, „Американска фондация за България”, както и от реномирани консултантски и правни кантори. СМСП си сътрудничи още със студентските организации IUSTITA и ELSA, сп. „Правен свят”, British Law Centres.